Seychelles

University of Seychelles
http://unisey.ac.sc